Piątek XV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Mateusza 12,1-8.

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie...

25 lat Parafii

Objawienia Pańskiego w Bliznem

Drodzy Parafianie!

Bardzo szybko zbliża się czas kiedy jako wspólnota parafialna będziemy razem przeżywać tygodniowe Misje Święte. Będzie to czas szczególnej obecności wśród nas Jezusa Chrystusa. Tego, którego wprawdzie spotkaliśmy już w Chrzcie św. i innych Sakramentach, ale przecież nie zawsze konsekwentnie i w pełni idziemy za Nim w naszym życiu. Odkrywamy bowiem w sobie wciąż - sami zaskoczeni i zmartwieni tym faktem – pewne postawy i zachowania, które są dalekie od Chrystusowej Ewangelii. Są to nasze grzechy, które nas niepokoją, i od których chcielibyśmy się w szczerości naszej duszy, wyzwolić. Trzeba je jednak najpierw rozpoznać, nazwać po imieniu, zobaczyć ich źródło, czyli stanąć przed Bogiem w prawdzie i w pokorze. Stanie się to możliwe, gdy przez wiarę wejdziemy w świat Boga. Jego miłość nas wówczas odrodzi, w jego Miłosierdziu znajdziemy bezpieczną przystań.


Misje! Czym one są?

Sam termin pochodzi od łacińskiego słowa „missio” co znaczy „posłanie”. Opatrzność Boża pośle do nas ludzi, którzy głosić będą Słowo Boże. Będą oni przedłużeniem wspaniałego orszaku postaci których znamy ze Starego i Nowego Testamentu: patriarchów, proroków i apostołów. Sam Jezus nazwany został Posłańcem Bożym, który przyszedł na ziemię, by głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. To On swojemu Kościołowi daje nakaz: „idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk.16,15). To polecenie jest nadal aktualne.


Wielki papież, dziś święty Jan Paweł II wypowiedział kiedyś do nas prorocze słowa: "Żyjemy w czasach duchowego chaosu, zagubienia i zamętu, w którym do głosu dochodzą różne tendencje liberalne i laickie, często w sposób otwarty wykreśla się Boga z życia społecznego, wiarę chce się zredukować do sfery czysto prywatnej, a w postępowanie moralne ludzi włącza się szkodliwy relatywizm. Szerzy się obojętność religijna. NOWA EWANGELIZACJA jest pilną potrzebą chwili, także w ochrzczonym przed tysiącem lat narodzie polskim. Musimy poświęcić wszystkie siły, aby głosić prawdę o Krzyżu i Zmartwychwstaniu Chrystusa współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się największej pokusie naszych czasów - odrzuceniu Boga - Miłości". (Częstochowa, 04 czerwca 1997 r.)


To zadanie podejmują dziś misjonarze. Idą oni do tych, którzy o Chrystusie jeszcze nie słyszeli. Idą też do tych, którzy choć słyszeli, to jednak zbyt łatwo o Nim zapominają. Idą wreszcie do tych, którzy idą za Chrystusem, ale na tej drodze potrzebują umocnienia i dodania ducha.


Misje, które rozpoczną się w naszej parafii prowadzić będą Ojcowie Redemptoryści Ich założyciel św. Alfons Maria Liguori (1697-1787), będąc wielkim duchem swoich czasów, założył ten zakon po to, aby wypełnił te słowa Chrystusa „iść i głosić Ewangelię najbardziej potrzebującym ...” aż na krańce świata. Oni przybędą do naszej parafii, aby między nami pełnić to zadanie. Będzie to wielkie wyzwanie dla naszej wspólnoty, któremu starajmy się sprostać.


Proszę wszystkich Was o modlitwę w waszych rodzinach, w intencji tego Bożego dzieła. Bądźcie obecni w tym Dziele. Przez waszą troskę, zachętę nawzajem do udziału, przez czynne zaangażowanie się we wszystkich pracach przygotowawczych i modlitwę. Czujcie się POSŁANYMI do dawania radykalnego świadectwa życia z wiary dla tych, którzy wątpią, odchodzą, lub znajdują się na duchowych obrzeżach wspólnoty Kościoła.


Maryi, Mistrzyni Zawierzenia, oddajemy się z ufnością w opiekę wierząc, że uprosi nam Ona u swego Syna światło i łaskę dla pomyślnego zrealizowania naszych zamierzeń.


Wasz Proboszcz